Algemene Voorwaarden InBeeld.tv

 

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Account:
Het Account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Gebruiker om gebruik te maken van de Diensten.

1.2 Advertentie:
Een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt via het Platform, waarin een adverteerder voor promotiedoeleinden zichzelf manifesteert.

1.3 Gebruiker:
De Gebruiker die op welke manier dan ook gebruik maakt van het Platform, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, adverteerders, Organisatoren en Sporters.

1.4 Overeenkomst:
Elke afspraak tussen Organisator en opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door opdrachtnemer ten behoeve van Organisator.

1.5 Organisator:
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden aan InBeeld.tv verstrekt met gebruikmaking van het Platform.

1.6 Sporter:
De natuurlijke persoon die door middel van registratie op het Platform toegang wenst te (ver)krijgen tot beeldmateriaal van (sport)events waaraan hij/zij heeft deelgenomen.

1.7 Platform:
Het door InBeeld.tv via de website www.InBeeld.tv, een applicatie of enige andere wijze aangeboden Platform waarop Gebruikers beeldmateriaal terug kunnen zien van (sport)evenementen.

1.8 InBeeld.tv:
De onderneming InBeeld.tv, statutair gevestigd te Barneveld, geregistreerd in de kamer van koophandel onder nummer 83111565 welke als opdrachtnemer ten behoeve van Gebruiker Diensten aanbiedt.

1.9 Diensten:
Alle door InBeeld.tv verrichte Diensten en geleverde producten zoals onder meer maar niet beperkt tot het voorbereiden en uitvoeren van streaming Diensten (op locatie van Organisator) en middels het Platform beschikbaar stellen en promoten van beeldmateriaal van (sport)evenementen aan Gebruikers.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij door InBeeld.tv Diensten worden aangeboden of geleverd aan Gebruikers.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering daarvan door InBeeld.tv derden worden betrokken.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Organisator en InBeeld.tv zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele algemene voorwaarden van Organisator zijn niet van toepassing, tenzij InBeeld.tv deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Organisator en InBeeld.tv treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Organisator.

 

3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten.
InBeeld.tv beslist – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.

 

4 Dienstverlening

4.1 InBeeld.tv biedt een Platform aan waarop Sporters, adverteerders en Gebruikers beeldmateriaal van Organisatoren van InBeeld.tv kunnen (terug)kijken van (sport)evenementen waar InBeeld.tv en/of door InBeeld.tv ingeschakelde partijen, Diensten heeft verricht.
InBeeld.tv heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Organisator, Sporter en/of Gebruiker door middel van of in verband met het Platform of anderszins.

4.2 InBeeld.tv is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar Diensten aan te passen en/of te beëindigen.

4.3 InBeeld.tv heeft de inhoud van het Platform met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op het Platform in Advertenties en beeldmateriaal is echter afkomstig van Organisator en/of Gebruiker.
Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie. InBeeld.tv draagt voor de inhoud van reacties, Advertenties en beeldmateriaal geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers.

 

5 Privacy

5.1 Ter uitvoering van de Diensten verwerkt InBeeld.tv persoonsgegevens.
Op deze verwerking van persoonsgegevens is de privacyverklaring van InBeeld.tv, zoals gepubliceerd op het Platform, van toepassing.

5.2 InBeeld.tv biedt de door haar geplaatste informatie op het Platform, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, aan op “as is” basis. InBeeld.tv garandeert derhalve niets ter zake van al dan niet aanwezige gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

5.3 Met name garandeert InBeeld.tv niet dat:

5.3.1 De (door Gebruikers opgegeven) informatie op het Platform juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is;
5.3.2 Het Platform ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
5.3.3 Derden niet het Platform en/of de systemen van InBeeld.tv onrechtmatig zullen gebruiken.

 

6 Onderhoud

6.1 InBeeld.tv is gerechtigd het Platform (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van het Platform, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens InBeeld.tv ontstaat. InBeeld.tv is niet gehouden om Gebruikers daar (al dan niet vooraf) over te informeren.

 

7 Gebruik van Diensten en informatieverstrekking

7.1 Organisator garandeert dat dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2 Organisator garandeert dat alle gegevens die hij in het kader van de Dienst aan InBeeld.tv verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Organisator garandeert voorts dat hij bevoegd is om, namens Sporters, toestemming te geven om beeldmateriaal van Sporters op het Platform te publiceren.

7.3 Organisator is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van namens hem op het Platform gepubliceerde beelden. Hij garandeert dat de inhoud van deze beelden juist, actueel en betrouwbaar zijn, niet in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving en niet onrechtmatig zijn. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegend, en dat hij de belangen en de goede naam van InBeeld.tv niet zal schaden.

7.4 InBeeld.tv behoudt zich het recht voor de door de Organisator opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. InBeeld.tv behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om advertenties en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van het
Platform, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar (blijken te) zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Organisator op schadevergoeding.

 

8 Account en informatieverstrekking door Gebruiker

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van InBeeld.tv dient Gebruiker een Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het Platform, onder opgave van de daarbij gevraagde gegevens.

8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer InBeeld.tv dit heeft bevestigd.

8.3 InBeeld.tv is gerechtigd (het aanmaken van) een Account te weigeren indien daartoe gegronde redenen zijn. Een gegronde reden kan bijvoorbeeld zijn dat er een vermoeden is dat de Gebruiker in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en/of dat de Gebruiker eerder misbruik van het Platform heeft gemaakt.

8.4 Om toegang te krijgen tot het Account dient Gebruiker een wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart InBeeld.tv voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan, door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.5 Het Account kan indien gewenst op ieder moment worden verwijderd door het contactformulier in te vullen op www.InBeeld.tv/over-ons/ met als bericht:‘Verwijdering Gebruiker Account’.
Indien InBeeld.tv op het Platform de mogelijkheid biedt om het Account te verwijderen, dan kan verwijdering van het Account tevens via die weg plaatsvinden. InBeeld.tv is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is om veiligheidsredenen of in het belang is van het functioneren van de Dienst.

 

9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe aan InBeeld.tv en/of haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door de Gebruikers is aangeleverd door het plaatsen o.a. Advertenties en/of andersoortige informatie.

9.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan het materiaal op het Platform zonder schriftelijke toestemming van InBeeld.tv, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

9.3 Organisator garandeert dat de namens hem op het Platform geplaatste beelden, waaronder begrepen advertenties en beelden van evenementen geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.
De Organisator vrijwaart InBeeld.tv volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de namens hem geplaatste informatie op het Platform, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden.

 

10 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid

10.1 InBeeld.tv is slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van InBeeld.tv. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Organisator redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van InBeeld.tv te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van InBeeld.tv wel aan de Dienst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van InBeeld.tv, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte Diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Organisator in de voorgaande zes maanden aan InBeeld.tv verschuldigd is dan wel betaald heeft.

10.3 Indien door of in verband met het verrichten van Diensten door InBeeld.tv of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door InBeeld.tv afgesloten (algemene) aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat InBeeld.tv in verband met die verzekering draagt.

10.4 InBeeld.tv is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Organisator waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiële) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.5 InBeeld.tv zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. InBeeld.tv is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Organisator of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Organisator verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.

10.6 De Organisator vrijwaart InBeeld.tv tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Organisator en opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van InBeeld.tv.

 

11 Overmacht

11.1 InBeeld.tv is niet aansprakelijk noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in elk geval, doch niet beperkt, begrepen een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan InBeeld.tv gebruik maakt, hacks, technische en/of internetstoringen.

 

12 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Organisator en InBeeld.tv is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.

12.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de Algemene voorwaarden of de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

12.4 InBeeld.tv heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

12.5 Indien InBeeld.tv de gewijzigde Algemene Voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal InBeeld.tv de wijzigingen tijdig bekend maken. De Algemene Voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.

12.6 Indien Gebruiker een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde Voorwaarden van kracht worden, opzeggen.
Organisator dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan opdrachtnemer te vermelden.

© AV InBeeld_V2